Privaatsuspoliitika

PREAMBUL

Võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46 (EÜ), mis on hetkel üle kantud Leedu Vabariigi isikuandmete õiguskaitse seadusesse, samuti võttes arvesse määrust 2016/679. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, mis jõustub EL-i riikides alates 2018 05, juhindudes EL õiguse esmastest ja teisestest allikatest, rahvusvahelistest õigusaktidest, Leedu Vabariigi põhiseadusest, tsiviilkoodeksist ja Leedu Vabariigi tööseadustik, Leedu Vabariigi maksuhaldus-, käibemaksu-, raamatupidamis-, sotsiaalkindlustusseadused ning nendega kaasnevad Leedu Vabariigi valitsuse ja rahandusministeeriumi õigusaktid, mis on samuti seotud õiguskaitsega. füüsiliste isikute suhtes kehtestab "Pažangi Sveikata" UAB isikuandmete õiguskaitse sisekorra eeskirjad ja põhimõtted, sest füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel on põhiõigus, st igal isikul on õigus oma isikuandmete kaitsele.

Need reeglid ja põhimõtted kehtivad UAB "Pažangi Sveikata" ja Klientide vahelistes suhetes, kes kasutavad, on kasutanud, väljendanud kavatsust kasutada või on muul viisil seotud UAB "Pažangi Sveikata" pakutavate teenustega, sealhulgas tekkinud suhetele klientidega. enne nende reeglite ja põhimõtete jõustumist . Õigus isikuandmete kaitsele ei ole absoluutne, seetõttu on reeglites kehtestatud sätted ja põhimõtted reguleeritud isikuandmete õiguskaitse avalikku eesmärki arvestades ning kombineeritud teiste põhiõigustega, lähtudes proportsionaalsuse põhimõttest. ning UAB "Pažangi Sveikata" majandus- ja finantstegevus.

Pažangi Sveikata UAB rakendab asjakohaseid organisatsioonilisi ja tehnilisi meetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise, samuti igasuguse muu ebaseadusliku töötlemise eest. Eelnimetatud meetmed tagavad turvalisuse taseme, mis vastab säilitatavate isikuandmete olemusele ja nende töötlemisega kaasnevatele riskidele ning on sätestatud käesolevates kirjalikes reeglites.

Pažangi Sveikata UAB, volitades vastutavaid isikuid isikuandmeid töötlema, määrab, et andmeid tuleb töödelda ainult ettevõtte juhi ja tema volitatud isikute juhiste ning õigusaktide nõuete kohaselt.

Isikuandmete töötlemise reeglid ja põhimõtted kehtivad nende isikuandmete töötlemisel kõigile füüsilistele isikutele, sõltumata nende kodakondsusest või elukohast.

 1. ISIKUANDMETE HALDUSE ÜLDPÕHIMÕTTED

Need isikuandmete töötlemise põhimõtted annavad teavet selle kohta, kuidas Pažangi Sveikata UAB isikuandmeid töötleb ning kõik ettevõtte töötajad, kes on saanud, saavad või saavad teada isikuandmeid mis tahes viisil, töötlevad neid või tagavad isikuandmete kaitse, peavad järgima neid isikuandmete töötlemist. põhimõtteid.

UAB „Pažangi Sveikata“ töötajad ja volitatud esindajad peavad tagama isikuandmete kogumise ettevõttes määratletud juures legitiimsetel eesmärkidel ja seda ei töödeldaks edasi eesmärkidel, mis ei ühildu kehtestatud enne isikuandmete kogumist, see tähendab, et eesmärgid on määratletud, seaduslikud ja andmesubjektile ette teada.

Kõigepealt tuleb paika panna eesmärgid ja hiljem koguda isikuandmeid, mitte vastupidi. Varasemaid seaduslikult ja teatud eesmärkidel kogutud isikuandmeid ei saa kasutada muudel eesmärkidel, välja arvatud juhul, kui selleks on saadud üksikisiku nõusolek.

UAB „Pažangi Sveikata“ töötajad ja volitatud esindajad peavad kasutama isikuandmeid muudel eesmärkidel ainult siis, kui selleks on selleks isiku nõusolek, see on määratud seadusega või see on vajalik avalike huvide kaitseks.

UAB „Pažangi Sveikata“ töötajad ja volitatud esindajad peavad tagama isikuandmete töötlemise täpselt, ausalt ir seaduslikult, s.o isikuandmeid hangitakse, kogutakse ja säilitatakse õigusaktidega kehtestatud korras, tuleb isikut ausalt teavitada andmete kasutamise eesmärkidest, saamise viisidest ja säilitamise kestusest. Andmeid ei ole võimalik saada pettusega või muul viisil isiku andmeedastustahet moonutades.

UAB „Pažangi Sveikata“ töötajad ja volitatud esindajad peavad tagama isikuandmete kättesaadavuse täpne ning vajaduse korral isikuandmete töötlemiseks uuendatakse pidevalt. Ebatäpsed või mittetäielikud andmed tuleb parandada, täiendada, hävitada või nende töötlemine peatada. Andmed on ebatäpsed, kui need on faktiliselt eksitavad või valed.

UAB „Pažangi Sveikata“ töötajad ja volitatud isikud peavad tagama isikuandmete kogumise identsed, sobivad ir ainult sellise ulatusega, mis on nende kogumiseks ja edasiseks töötlemiseks vajalik. Eesmärgi saavutamiseks mittevajalike üleliigsete andmete kogumine on keelatud. Andmete hulga ja soovitud eesmärgi vahel peab olema proportsioon (adekvaatsus), see tähendab, et andmeid peab olema ainult nii palju, kui vaja, ja mitte rohkem.

UAB "Pažangi Sveikata" töötajad ja volitatud esindajad peavad tagama, et isikuandmeid säilitatakse nii, et andmesubjektide isikut on võimalik kindlaks teha mitte kauem kui nendel eesmärkidel vajalik, mille jaoks neid andmeid koguti ja töödeldi, st isikuandmeid ei säilitata kauem, kui seda nõuavad andmetöötluse eesmärgid. Kui isikuandmeid nende töötlemiseks enam ei vajata, tuleb need hävitada, välja arvatud need, mis tuleb seadusega sätestatud juhtudel edastada riigiarhiivi.

Nõusolek isikuandmete töötlemise kohta tuleb teatavaks teha. Nõusoleku sisu ja tingimuste ning isiku tahteavalduse osas ei tohi olla kahtlusi.

Andmesubjektil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist läbi viidud nõusolekupõhise andmetöötluse seaduslikkust. Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist. Ettevõte teeb nõusoleku tagasivõtmise sama lihtsaks kui selle andmise.

Keelatud on töödelda isikuandmeid, mis paljastavad rassilise või etnilise päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või kuulumine ametiühingusse, samuti geneetiliste andmete, biomeetriliste andmete töötlemine füüsilise isiku isikusamasuse konkreetseks kindlakstegemiseks, andmed füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sättumuse, karistusregistri või karistuse kohta.

Pažangi Sveikata UAB töötajatel ja volitatud esindajatel on õigus töödelda isikuandmeid, kui:

 • andmesubjekt annab nõusoleku;
 • leping sõlmitakse või täidetakse, kui üks pooltest on andmesubjekt;
 • vastavalt seadusele on vastutav töötleja kohustatud isikuandmeid töötlema;
 • rakendatakse seaduste ja muude õigusaktidega riigi- ja munitsipaalasutustele, asutustele ja äriühingutele või kolmandale isikule, kellele isikuandmeid edastatakse, antud ametivolitusi;
 • töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku, kellele isikuandmeid edastatakse, õigustatud huvides ja kui andmesubjekti huvid ei ole olulisemad;
 • selline töötlemine on vajalik töölistel eesmärkidel, et seadusega kehtestatud juhtudel rakendada vastutava töötleja õigusi ja kohustusi tööõiguse valdkonnas;
 • andmesubjekt on avaldanud isikuandmed avalikult;
 • need on vajalikud asja arutamiseks kohtus.

Isikuandmete õiguskaitse põhimõtteid tuleb kohaldada igasugusele teabele füüsilise isiku kohta, kelle isikusamasus on kindlaks tehtud või tuvastatav andmete põhjal.

Pažangi Sveikata UAB tagab isikuandmete konfidentsiaalsuse vastavalt kehtivate õigusaktide nõuetele ning asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste meetmete rakendamise, et kaitsta isikuandmeid volitamata juurdepääsu, avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muutmise või hävimise või muu ebaseadusliku töötlemise eest.

UAB „Pažangi Sveikata“ omab õigust kasutada isikuandmete töötlemiseks andmetöötlejaid, kuid rakendab vajalikke meetmeid tagamaks, et sellised andmetöötlejad töötlevad isikuandmeid kooskõlas ettevõtte juhiste ja kehtivate õigusaktidega ning nõuavad, et eelnimetatud isikud rakendaksid asjakohaseid isikuandmeid. andmete turvameetmed.

UAB "Pažangi Sveikata" edastab isikuandmeid riigi- ja munitsipaalasutustele, õiguskaitseasutustele ja kohtule, teistele kolmandatele isikutele, kellele seadus annab õiguse isikuandmeid saada, koguda ja töödelda, ainult asutuselt kirjaliku taotluse saamisel. nimetatud isikuandmete saaja, mis on põhjendatud ja motiveeritud.

Kui tekib põhjendatud kahtlus saadud päringu kehtivuse, seaduslikkuse ja asjakohasuse suhtes, pöördub UAB „Pažangi Sveikata“ päringu esitaja poole isikuandmete esitamise vajalikkuse ja ulatuse õiguslike aluste ja põhjuste selgitamiseks või nõuetekohaseks näitamiseks.

Kui tekib kahtlus laekunud päringu põhjendatuses, teavitab ettevõtte juht või tema volitatud isikud sellest ka isikuandmete õiguskaitse järelevalveasutust, et see saaks anda asjakohaseid konsultatsioone ja esitada asjakohased järeldused.

Et mitte rikkuda kolmandate isikute õigust oma eraelu puutumatusele, tuleb andmesubjekti isikuandmetele juurdepääsuõiguse rakendamisel, s.o dokumentide koopiate või muu teabe väljastamisel esitada ainult andmesubjektiga seotud isikuandmeid. ette nähtud. Sel juhul on vaja esitada ainult nii palju isikuandmeid, kui andmesubjekt enda kohta nõuab, see tähendab, et depersonaliseerida dokumentide koopiad, näiteks pimendada kolmandate isikute andmed, teha nendest dokumentidest väljavõtteid jne.

UAB „Pažangi Sveikata“ teavitab isikuandmete subjekti laekunud taotlustest, mis puudutavad tema isikuandmete edastamist kolmandatele isikutele. Pärast seda, kui ettevõte on edastanud isikuandmed teistele andmesaajatele, annab ta isikuandmete subjektile teavet selle kohta, mida, kellele ja mis eesmärgil isikuandmeid edastati.

UAB "Pažangi Sveikata" rakendab ennetavaid meetmeid, et isikuandmetele ei pääseks ebaseaduslikult ligi kolmandad isikud, st pärast kalendriaasta lõppu, järgmise aasta kolmanda kvartali jooksul, ettevõtte sisedokumendid ja elektroonilised teabekandjad on auditeeritud. Ebavajalik teave eemaldatakse/kustutatakse elektrooniliselt meedialt. Mittevajalikud dokumendid hävitatakse. Dokumendid, mida tuleb säilitada, arhiveeritakse ja antakse arhiivi säilitamiseks üle õigusaktidega kehtestatud korras ja käesolevas eeskirjas sätestatu kohaselt.

UAB "Pažangi Sveikata" kasutab ainult seadustele vastavat sertifitseeritud tarkvara, arvutiprogramme ja muid telekommunikatsioonivahendeid. Teenuseosutajad peavad olema sertifitseeritud ja asjakohase kvalifikatsiooniga juriidilised või füüsilised isikud.

Organisatsiooniliste ja tehniliste andmeturbemeetmete valikul peab Pažangi Sveikata UAB järgima isikuandmete korralduslike ja tehniliste turvameetmete üldnõudeid, mis on kinnitatud Riikliku Andmekaitse Inspektsiooni direktori poolt 2008. aastal. 12. november korraldusega nr. 1T-71(1.12.) (edaspidi - Üldnõuded).

Isikuandmete edastamisel väliste andmeedastusvõrkude kaudu tuleb tagada turvaliste protokollide (nt https) ja/või paroolide kasutamine.

UAB "Pažangi Sveikata" sotsiaalveebis www.facebook.com  ir www.instagram.com isikuandmeid saab esitada ainult siis, kui isik on andnud selgesõnalise nõusoleku. Nõusolek peab olema kirjalik või muul viisil selgelt väljendatud. Nõusoleku väljendamine peab aga olema selline, et UAB „Pažangi Sveikata“ saaks hiljem tõendada nõusoleku andja tahte väljendamist. Ettevõte peab isikule selgelt märkima, milliseid andmeid kogutakse või saadakse, mis eesmärgil neid andmeid levitatakse ning kui kaua isikuandmed avalikus ruumis on. Inimesele tuleb anda võimalus valida oma andmete avalikus ruumis säilitamise tingimused.

Et mitte rikkuda kolmandate isikute õigusi ja kui fotol on mitu inimest, peab iga fotol olev isik andma nõusoleku oma isikuandmete avalikus ruumis levitamiseks.

UAB Veebilehel "Advanced Health". goldbeautyline.lt isikuandmeid saab esitada ainult siis, kui isik on andnud selgesõnalise nõusoleku. Nõusolek peab olema kirjalik või muul viisil selgelt väljendatud. Nõusoleku väljendamine peab aga olema selline, et UAB „Pažangi Sveikata“ saaks hiljem tõendada nõusoleku andja tahte väljendamist. Ettevõte peab isikule selgelt märkima, milliseid andmeid kogutakse või vastu võetakse, mis eesmärgil neid andmeid levitatakse ning kui kaua isikuandmed infosüsteemi ruumis asuvad. Isikule tuleb anda võimalus valida infosüsteemi ruumis oma andmete säilitamise tähtaegade tingimusi.

Et tugevdada õigust olla unustatud veebikeskkonnas, laiendatakse andmete kustutamise nõudmise õigust selliselt, et kui UAB „Pažangi Sveikata“ on isikuandmed avalikustanud, peab ettevõte teavitama neid isikuandmeid töötlevaid andmetöötlejaid nii, et nad kustutavad kõik nende isikuandmete lingid, nende koopiad või duplikaadid.

 1. KONTSEPTSIOONID
 1. Isiklikud andmed - igasugune isikuga seotud teave, mille põhjal on võimalik nii otseselt kui ka kaudselt kindlaks teha tema identiteeti füüsiliste, füsioloogiliste, psühholoogiliste, majanduslike, kultuuriliste või sotsiaalsete omaduste põhjal. Isikuandmeteks on näiteks nimi, perekonnanimi, elukoha aadress, näokujutis, isikukood, sõrmejälg, iiris, telefoninumber, meiliaadress, Interneti-protokolli (IP) aadress, auto number jne.
 2. Andmetöötlus – isikuandmetega tehtav mis tahes toiming või toimingute kogum (kogumine, salvestamine, säilitamine, rühmitamine, ühendamine, muutmine, avaldamine, otsimine, hävitamine jne).
 3. Andmete automaatne töötlemine - andmetöötlustoimingud, mida tehakse elektrooniliste vahenditega, s.o erinevate info- ja sidevahenditega: arvutid, telefonid, tahvelarvutid, nutikellad, videomakid, kaamerad, diktofonid jne.
 4. Klient (andmesubjekt)- iga isik, kelle isikuandmeid töödeldakse, s.o iga füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud, avaldanud soovi kasutada või on muul viisil seotud MB Kosmetikos Parduotuvė poolt osutatavate teenustega.
 5. Pažangi Sveikata UAB (vastutav andmetöötleja) – juriidiline isik, kes kasutab isikuandmeid ametialastel eesmärkidel, kes määrab kindlaks andmetöötluse eesmärgid ja vahendid, s.t milline on määratletud ja legitiimne eesmärk, lähtuvalt õiguslikust alusest ning milliseid isikuandmeid töödeldakse, kellele neid edastatakse, kuidas õigused on on tagatud andmesubjekti kohta, millist tarkvara andmete töötlemiseks kasutatakse jne.
 6. Andmete saaja – juriidiline või füüsiline isik, kellele isikuandmeid edastatakse
 7. Andmete esitamine – isikuandmete avaldamine edastamise või muul viisil kättesaadavaks tegemise teel, välja arvatud avalikus meedias avaldamine.
 8. Andmete vastutav töötleja – juriidiline või füüsiline isik (kes ei ole vastutava töötleja töötaja), kelle vastutav töötleja on volitanud isikuandmeid töötlema.
 9. Spetsiaalsed isikuandmed – andmed, mis on seotud füüsilise isiku rassilise või etnilise päritolu, poliitiliste, usuliste, filosoofiliste või muude veendumuste, ametiühingusse kuulumise, tervise, seksuaaleluga, samuti andmed isiku karistusregistri kohta. Isikukood on ka erilised isikuandmed.
 10. Nõusolek - andmesubjekti vabatahtlik tahteavaldus töödelda oma isikuandmeid talle teadaoleval eesmärgil. Nõusolek isiku eriandmete töötlemiseks peab olema väljendatud selgelt - kirjalikult, sellega võrdsustatud või muus vormis, mis kahtlemata tõendab andmesubjekti väljendatud tahet.
 11. Videovalve - füüsilise isikuga seotud videoandmete (edaspidi "videoandmed") töötlemine automaatsete videovalveseadmete (video- ja fotokaamerate jms) abil, sõltumata sellest, kas need andmed on salvestatud andmekandjale.
 12. Profileerimine- igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, kui isikuandmeid kasutatakse füüsilise isikuga seotud teatud isikuaspektide hindamiseks, eelkõige töötulemuste, majandusliku olukorra, tervisliku seisundi, isiklike hobide, huvidega seotud aspektide analüüsimiseks või prognoosimiseks. selle füüsilise isiku usaldusväärsus, käitumine, asukoht või liikumine.
 13. Pseudonüümide määramine- isikuandmete töötlemine selliselt, et isikuandmeid ei saa enam konkreetsele andmesubjektile ilma täiendavat teavet kasutamata määrata, kui sellist lisateavet säilitatakse eraldi ning sellega seoses rakendatakse tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, tagama, et isikuandmeid ei määrataks füüsilisele isikule, kelle isik on tuvastatud või kelle isikusamasust on võimalik kindlaks teha
 14. Kolmas riik– füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu organ, kes ei ole andmesubjekt, vastutav andmetöötleja, andmetöötleja või isik, kellel on andmetöötleja või andmetöötleja otsesel loal lubatud töödelda isikuandmeid.
 15. Isikuandmete turvalisuse rikkumine– turvalisuse rikkumine, mille tulemuseks on isikuandmete juhuslik või ebaseaduslik hävitamine, kaotsiminek, muutmine, loata avaldamine, edastamine, säilitamine või muul viisil töötlemine või neile volitamata juurdepääs.
 16. Terviseandmed-füüsilise isiku füüsilise või vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas andmed tervishoiuteenuste osutamise kohta, mis paljastavad teavet selle füüsilise isiku terviseseisundi kohta.
 17. Reeglid on ettevõttele siduvad- isikuandmete kaitse poliitika sätted, mida vastutav andmetöötleja või andmetöötleja järgib isikuandmete edastamisel või edastuste jada sooritamisel ühele või mitmele samasse kontserni kuuluvale kolmanda riigi andmetöötlejale või andmetöötlejale või ühist majandustegevust teostav ettevõtete grupp.

III. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRGID JA ALUSED

 1. Lepingulised tsiviilõigussuhted
  1. Tsiviillepinguliste õigussuhete puhul toimub isikuandmete kogumine õigusaktidega ja tehingute nõuetekohase teostamise vajadusega määratud ulatuses. Kogutud andmed sidepidamiseks: nimi, aadress, telefoninumbrid, e-post postiaadressid.
  2. Andmed suhete kohta juriidiliste või füüsiliste isikutega peab klient esitama, kui ta esindab kolmandat isikut eesmärgiga. Isik peab esitama seaduses ettenähtud vormis volikirja või volikirja. Nimetatud dokumentidest koopiaid ei tehta.
  3. Kui klient soovib ja soovib saada tehingutes teatud maksete edasilükkamist ja muid rahalisi eeliseid, mille tõttu rahaline koormus ja risk langeb Pažangi Sveikata UAB-le, siis peab klient esitama piisavad ja proportsionaalsed finantsandmed ning kliendi usaldusväärsusega seotud andmed. ja tulemuslikkuse hindamine, st andmed kontode, olemasoleva vara, tehingute, laenude, tulude ja kohustuste kohta.
  4. Igal juhul, võttes arvesse lepingulist suhet, ettevõtte võimalikku koormust ja riski, hindavad ettevõtte vastutavad töötajad andmete mahu saamise vajadust ja koguvad ainult neid andmeid, mis on eesmärgi saavutamiseks vajalikud.
  5. Kui käesolevate reeglite punktis 4.3 sätestatud eesmärgid on ellu viidud. ja 4.4. punktides on võimalik koguda andmeid kliendi elukoha kohta maksustamise eesmärgil ehk andmeid kliendi elukohariigi, maksumaksja isikukoodi, kodakondsuse kohta.
  6. UAB "Pažangi Sveikata" omab õigust kasutada välis- ja siseregistreid, kui see on vajalik lepingu täitmiseks või kliendi nõudmisel toimingute tegemiseks enne lepingu sõlmimist või juriidilise kohustuse täitmiseks. Ettevõtte tegevus isikuandmete kogumisel või vastuvõtmisel peab olema adekvaatne ja proportsionaalne.
  7. Väljaminevatele käibemaksuarvetele - arvetele, sissetulevatele käibemaksuarvetele - arvetele või arvetele, veoarvetele, CMR dokumentidele, rahakviitungitele, kassakviitungitele ja muudele majandus- finantstehinguid kajastavatele dokumentidele tehakse isikuandmete kanded ainult need, mis on vajalikud ja mis on kindlaks määratud. seaduse järgi.
  8. UAB „Pažangi Sveikata“ ettevõtte juht või tema volitatud isikud koostavad näidisdokumendid, mis näitavad, millised isikuandmed tuleb fikseerida ja millised on seadusega määratud. Majandus- ja finantstehinguid tegevaid vastutavaid isikuid on tutvustatud käesolevas punktis nimetatud teabega.
  9. Lepingulistes tsiviilõigussuhetes saadud isikuandmetele tuleb kohaldada käesolevas protseduurireeglis toodud isikuandmete õiguskaitse põhimõtteid.
  10. Kui isik on vabatahtlikult esitanud täiendavaid, s.o üleliigseid isikuandmeid, loetakse, et isik on tsiviillepingulistes õigussuhetes andnud nõusoleku eelnimetatud isikuandmete kogumiseks, hindamiseks ja nõuetekohaseks käitlemiseks.
  11. Lepingulistes tsiviilõigussuhetes saadud isikuandmed tuleb arhiveerida seadusega kehtestatud korras. Pärast päeva, mil kaob vajadus neid kaitsta, tuleb korralikult rakendada inimese õigust "olla unustatud".
  12. Arvestades, et tsiviilõigussuhetele kehtib üldine 10-aastane aegumistähtaeg ja et individuaalsetele tsiviilsuhetele lühemad aegumistähtajad, siis maksuhalduse seaduses, sotsiaalkindlustusseaduses ja teistes õigusaktides on kehtestatud aegumistähtajad 5 aastat või lühemad, üksikisikutevahelised lepingud, mis on lõpetatud või lõppenud 5 aastat tagasi või varem ja mille suhtes Pažangi Sveikata UAB ja kliendi vahel ei toimu Leedu Vabariigi dokumentide ja arhiiviseaduse sätete kohaselt kohtumenetlust (Valstybės žinios, 1995-12-30, nr 107-2389), tuleb lisada edasiseks arhiivis säilitamiseks. Nii tagatakse dokumentide edasine tõhus haldamine ja kättesaadavus, dokumendid on kaitstud kahjustumise, kaotsimineku, ebaseadusliku kasutamise, muutmise, hävimise eest.
  13. UAB "Pažangi Sveikata" omab õigust koguda isikuandmeid kliendile lisateenuste osutamiseks, kliendi arvamuse küsimiseks, turu-uuringuteks ja statistilisteks andmeteks, mängude ja kampaaniate korraldamiseks, õigustatud huvides parandada klienditeenindusi. ettevõtte teenuseid ning uute toodete turule toomist ja uute teenuste pakkumist .
  14. Igal konkreetsel juhul, mida on mainitud punktis 4.13. punktis või ei ole selles mainitud, peab UAB „Pažangi Sveikata“ klientidele või üksikisikutele selgelt esitama isikuandmete kogumise eesmärgid, milliseid andmeid kogutakse ja kui kaua saadud andmeid säilitatakse. Isik peab andma kirjaliku nõusoleku ja märkima, et sai aru andmete kogumise eesmärkidest, andmete kogumise ulatusest ja saadud andmete säilitamise tähtaegadest.
  15. Isikuandmed, mis on saadud kliendile lisateenuste osutamiseks, kliendi arvamuse küsimiseks, turu-uuringuks ja statistilisteks andmeteks, mängude ja kampaaniate korraldamiseks, õigustatud huviks ettevõtte teenuste täiustamiseks ja uute toodete turule toomiseks ja uusi teenuseid osutades, tuleb seadusega kehtestatud korras hävitada 3 kuu jooksul nende säilitamise vajaduse kadumise päevast, st isiku õigust "olema unustatud" tuleb nõuetekohaselt rakendada.
  16. E-poe kaudu müügitoimingute tegemisel tuleb piirata kliente ja nende andmete esitamise ulatust.
  17. Klient (juriidiline või füüsiline isik), kes tegeleb majandus- ja kaubandustegevusega ja soovib osta kaupa muuks kui isiklikuks vajaduseks, peab esitama tehingu teostamiseks vajalikud ja õigusaktidega määratud andmed.
  18. Klient (tarbija), kes soovib kaupa osta oma isiklike vajaduste rahuldamiseks, peab esitama kauba kohaletoimetamiseks vajalikud andmed, s.o nime ja aadressi. Aadressi ja hüüdnime koos tunnuskoodiga saab inimene aga esitada vaid juhul, kui kauba toimetab kohale kullerteenus ja kauba toimetab kohale kuller isiklikult.
 2. Isikuandmete saajad
  1. Isikuandmeid edastatakse sellistele adressaatidele nagu:
  2. Riigiasutused ja asutused, muud neile seadusega pandud ülesandeid täitvad isikud. Andmed edastatakse vastavalt kirjalikule nõudele või kohustuslikult vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.
  3. Krediidi- ja finantsasutused, kauplemis-, arveldus- ja aruandlustsükliga seotud kolmandad isikud. Edastatakse ainult neid andmeid, mis on vajalikud arveldustoimingute lõpuleviimiseks või on kohustuslikud vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.
  4. Audiitorid, õigus- ja finantskonsultandid. Edastatakse ainult need andmed, mis on vajalikud ülesande täitmiseks. Sõlmitakse konfidentsiaalsusleping.
  5. Kolmandad isikud, kes haldavad registreid või vahendavad sellistest registritest isikuandmete edastamist. Andmed edastatakse vastavalt kirjalikule nõudele või kohustuslikult vastavalt õigusaktidega kehtestatud nõuetele.
  6. Inkassofirmad, kellele lähevad üle kliendi nõuded, kohtud, kohtuvälised vaidluste lahendamise organid ja pankrotihaldurid. Andmeid edastatakse ainult need, mis on vajalikud ülesande täitmiseks, vastavalt esitatud päringule või kohustuslikud vastavalt õigusaktides sätestatud nõuetele. Asjaomaste isikutega võib sõlmida konfidentsiaalsuslepingu.
  7. Isikud, kes tagavad kliendi kohustuste nõuetekohase täitmise Pažangi Sveikata UAB ees, näiteks käendajad, käendajad, käendajad. Andmed edastatakse vastavalt kirjalikule nõudele. Edastatakse ainult need andmed, mis on vajalikud ülesande täitmiseks.
  8. Muud UAB "Pažangi Sveikata" teenuste osutamisega seotud isikud, näiteks arhiveerimine, postiteenuste pakkujad, muud volitatud isikud.
  9. Edastatakse ainult need andmed, mis on vajalikud ülesande täitmiseks. Volitatud isikutega tuleb sõlmida konfidentsiaalsusleping.
  10. Pažangi Sveikata UAB kasutab turvalisi, usaldusväärseid ja sertifitseeritud andmeedastuskanaleid. Kahtluste korral isikuandmete edastamise kanali turvalisuses teeb ettevõte kõik endast oleneva, et probleemsed küsimused selgitada, et kõrvaldada kõik kahtlused isikuandmete edastamise kanali turvalisuses.
 1. KLIENDI KUI ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
 1. Nõuda oma isikuandmete parandamist, kui need on valed, mittetäielikud või ebatäpsed.
 2. Mitte anda nõusolekut tema isikuandmete töötlemiseks, kui isikuandmete töötlemise aluseks on õigustatud huvid, sh turunduseesmärgid.
 3. Nõuda oma isikuandmete kustutamist, mida töödeldakse ainult tema nõusolekul, kui klient võtab vastava nõusoleku tagasi. See õigus on piiratud, kui isikuandmeid, mille kustutamist taotletakse, töödeldakse ka muul õiguslikul alusel, näiteks töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks või on kehtivate õigusaktide kohaselt kohustuse täitmine.
 4. Saada koolitust selle kohta, kas UAB "Pažangi Sveikata" töötleb tema isikuandmeid ja kui jah, siis nendega tutvuda.
 5. Saada tema poolt esitatud isikuandmeid, mida töödeldakse tema nõusoleku või lepingu täitmise alusel, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormis ning võimalusel edastada need teisele pakkujale.
 6. Võta tagasi nõusolek isikuandmete töötlemiseks.
 7. Kui isik usub, et tema isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kehtivate õigusaktidega rikkudes tema õigusi ja õigustatud huve, saab ta esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebuse Pažangi Sveikata UAB haldurile. UAB „Pažangi Sveikata“ on kohustatud isiku kaebuse läbi vaatama ning esitama kirjaliku põhjendatud ja põhjendatud vastuse 3 tööpäeva jooksul alates kaebuse kättesaamise päevast.
 8. Isik, kes ei nõustu UAB "Pažangi Sveikata" tehtud otsusega, saab esitada isikuandmete töötlemise kohta kaebuse Riiklikule Andmekaitse Inspektsioonile, kelle veebilehe aadress www.ada.lt.
 9. Kliendil on õigus pöörduda UAB „Pažangi Sveikata“ poole päringute esitamiseks, antud nõusolekute tagasivõtmiseks, taotluste või kaebuste esitamiseks andmesubjekti õiguste rakendamise kohta.

Pažangi Veikata UAB

11. märts. 106-28 LT-49371

Tel. Ei. +370 645 42426

meili Härra. info@pazangisveikata.lt

Režissöör Simona Kuzminaitė

 1. VASTUS ISIKUANDMETE KAITSE RIKKUMISELE
 1. Isikuandmete turvalisuse rikkumise korral teavitavad UAB "Pažangi Sveikata" vastutavad isikud pädevat õiguskaitseasutust ja järelevalveasutust põhjendamatu viivituseta ja võimalusel hiljemalt 72 tunni jooksul pärast rikkumisest teadasaamist. isikuandmete turvalisuse tagamine Leedu Vabariigi territooriumil, välja arvatud juhul, kui isikuandmete turvalisuse rikkumine ei tohiks ohustada füüsiliste isikute õigusi ja vabadusi.
 2. Andmetöötleja teavitab isikuandmete turvalisuse rikkumisest teadasaamisel andmetöötlejat põhjendamatu viivituseta ning märgib teates:
  • a) kirjeldatakse isikuandmete turvarikkumise olemust, sealhulgas võimaluse korral asjaomaste andmesubjektide kategooriaid ja ligikaudset arvu, samuti asjakohaste isikuandmete kirjete kategooriaid ja ligikaudset arvu;
  • b) andmekaitseametniku või muu kontaktisiku nimi ja kontaktandmed, kes võib anda lisateavet;
  • c) kirjeldatakse isikuandmete turvalisuse rikkumise tõenäolisi tagajärgi;
  • d) kirjeldab meetmeid, mida vastutav töötleja on võtnud või kavatseb võtta isikuandmete turvarikkumise kõrvaldamiseks, sealhulgas vajaduse korral meetmeid selle võimalike negatiivsete tagajärgede vähendamiseks.
 3. Kui teavet ei ole võimalik samaaegselt edastada, võib teavet edasise viivituseta esitada etapiviisiliselt.
 4. Vastutav töötleja dokumenteerib kõik isikuandmete turvarikkumised, sealhulgas isikuandmete turvarikkumisega seotud asjaolud, selle mõju ja võetud parandusmeetmed.
 1. REEGLIDE JA PÕHIMÕTETE KEHTIVUS JA MUUTMINE
 1. Klient saab tutvuda UAB „Pažangi Sveikata“ sise-eeskirjade ja tegevuspõhimõtete kokkuvõttega isikuandmete õiguskaitset ja asjakohaste sätetega veebis goldbeautyline.lt
 2. UAB „Pažangi Sveikata“ on õigus käesolevaid reegleid ja põhimõtteid igal ajal ühepoolselt muuta, teavitades kliente olulistest muudatustest veebilehel goldbeautyline.lt ka kliente posti või e-posti teel teavitades. posti, SMS-i või muul viisil.
 3. Läbipaistvuse põhimõtte kohaselt peab avalikkusele või andmesubjektile suunatud teave olema sisutihe, kergesti juurdepääsetav ja arusaadav, esitatud selges ja lihtsas keeles ning lisaks kasutama vajadusel visualiseerimist. Teave tuleks esitada elektroonilisel kujul, näiteks veebisaidil, kui see on ette nähtud avalikuks avaldamiseks.
 4. Pažangi Sveikata UAB peab sätestama tingimused taotluste elektrooniliseks esitamiseks, eriti juhtudel, kui isikuandmeid töödeldakse elektrooniliselt. UAB „Pažangi Sveikata“ peab andmesubjekti taotlustele vastama põhjendamatu viivituseta ja hiljemalt ühe kuu jooksul ning märkima põhjused, miks ta ei kavatse kliendi esitatud taotlusi rahuldada.
 5. Pažangi Sveikata UAB peab andmesubjektile andma kogu täiendava teabe, mis on vajalik ausa ja läbipaistva andmetöötluse tagamiseks, võttes arvesse isikuandmete töötlemise konkreetseid asjaolusid ja konteksti.