Privaatsuspoliitika

PREAMBULA

Ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 95/46 (EK), kas šobrīd ir pārcelta uz Lietuvas Republikas Fizisko personu datu tiesiskās aizsardzības likumu, kā arī ņemot vērā Regulu 2016/679 Eiropas Parlamenta un Padomes likuma, kas stājas spēkā ES valstīs no 2018 05, vadoties pēc ES tiesību primārajiem un sekundārajiem avotiem, starptautiskajiem tiesību aktiem, Lietuvas Republikas Konstitūcijas, Civilkodeksa un Lietuvas Republikas Darba kodekss, Lietuvas Republikas nodokļu administrēšanas, PVN, grāmatvedības, sociālās apdrošināšanas likumi un Lietuvas Republikas valdības un Finanšu ministrijas pavadošie tiesību akti, kas arī ir saistīti ar tiesisko aizsardzību fizisko personu, UAB "Pažangi Sveikata" nosaka iekšējās procedūras noteikumus un principus attiecībā uz personas datu tiesisko aizsardzību, jo fizisko personu aizsardzība personas datu apstrādē ir pamattiesības, tas ir, katrai personai ir tiesības uz savu personas datu aizsardzību.

Šie noteikumi un principi attiecas uz attiecībām starp UAB "Pažangi Sveikata" un Klientiem, kuri izmanto, ir izmantojuši, izteikuši nodomu izmantot vai ir kādā citā veidā saistīti ar UAB "Pažangi Sveikata" sniegtajiem pakalpojumiem, tostarp attiecībām ar klientiem, kas radušās. pirms šo noteikumu un principu stāšanās spēkā . Tiesības uz personas datu aizsardzību nav absolūtas, tāpēc noteikumos noteiktie noteikumi un principi tiek regulēti, ņemot vērā personas datu tiesiskās aizsardzības publisko mērķi un tiek apvienoti ar citām pamattiesībām, pamatojoties uz samērīguma principu. un UAB "Pažangi Sveikata" saimniecisko un finansiālo darbību.

Pažangi Sveikata UAB īsteno atbilstošus organizatoriskos un tehniskos pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, pārveidošanas, izpaušanas, kā arī no jebkādas citas nelikumīgas apstrādes. Iepriekš minētie pasākumi nodrošina drošības līmeni, kas atbilst glabājamo personas datu būtībai un to apstrādes radītajiem riskiem un ir noteikts šajos rakstiskajos noteikumos.

Pažangi Sveikata UAB, pilnvarojot atbildīgās personas apstrādāt personas datus, nosaka, ka dati ir jāapstrādā tikai saskaņā ar uzņēmuma vadītāja un viņa pilnvaroto personu norādījumiem un tiesību aktu prasībām.

Personas datu apstrādes noteikumi un principi attiecas uz visām fiziskajām personām, apstrādājot savus personas datus, neatkarīgi no to pilsonības vai dzīvesvietas.

 1. PERSONAS DATU PĀRVALDĪBAS VISPĀRĪGIE PRINCIPI

Šie personas datu apstrādes principi sniedz informāciju par to, kā Pažangi Sveikata UAB apstrādā personas datus, un visiem uzņēmuma darbiniekiem, kuri ir saņēmuši, saņem vai jebkādā veidā uzzinājuši personas datus, apstrādā tos vai nodrošina personas datu aizsardzību, ir jāievēro šī personas datu apstrāde. principi.

UAB "Pažangi Sveikata" darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem ir jānodrošina personas datu apkopošana uzņēmumā definēts pie likumīgiem mērķiem un netiktu turpināta apstrāde mērķiem, kas nav saderīgi ar izveidota pirms personas datu vākšanas, tas ir, mērķi ir noteikti, likumīgi un iepriekš zināmi datu subjektam.

Vispirms ir jānosaka mērķi un personas dati jāievāc vēlāk, nevis otrādi. Iepriekš likumīgi un noteiktiem nolūkiem savāktos personas datus nevar izmantot citiem mērķiem, ja vien nav saņemta personas piekrišana.

UAB "Pažangi Sveikata" darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem personas dati citiem mērķiem ir jāizmanto tikai tad, ja ir personas piekrišana, to nosaka likums vai tas ir nepieciešams sabiedrības interešu aizsardzībai.

UAB "Pažangi Sveikata" darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem ir jānodrošina personas datu apstrāde precīzi, godīgi ir likumīgi, t.i., personas dati tiek iegūti, vākti un glabāti tiesību aktos noteiktajā kārtībā, persona ir godīgi jāinformē par datu izmantošanas mērķiem, iegūšanas metodēm un glabāšanas ilgumu. Datus nevar iegūt, krāpjot vai citādi sagrozot personas gribu attiecībā uz datu nodošanu.

UAB "Pažangi Sveikata" darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem ir jānodrošina personas datu pieejamība precīzs un, ja tas ir nepieciešams personas datu apstrādei, tiek pastāvīgi atjaunināti. Neprecīzi vai nepilnīgi dati ir jālabo, jāpapildina, jāiznīcina vai jāpārtrauc to apstrāde. Dati ir neprecīzi, ja tie ir maldinoši vai nepareizi attiecībā uz faktu.

UAB "Pažangi Sveikata" darbiniekiem un pilnvarotajām personām ir jānodrošina personas datu apkopošana identisks, piemērots ir tikai tāda apjoma, kas nepieciešams, lai tie savāktu un tālāk apstrādātu. Ir aizliegts vākt liekus datus, kas nav nepieciešami mērķa sasniegšanai. Ir jābūt proporcijai (adekvātumam) starp datu apjomu un vēlamo mērķi, tas ir, datu jābūt tikai tik daudz, cik nepieciešams, un ne vairāk.

UAB "Pažangi Sveikata" darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem ir jānodrošina, ka personas dati tiek uzglabāti tā, lai varētu noteikt datu subjektu identitāti ne ilgāk, kā nepieciešams šiem nolūkiem, kuram šie dati tika vākti un apstrādāti, t.i., personas dati tiek glabāti ne ilgāk, kā to prasa datu apstrādes mērķi. Kad personas dati to apstrādes nolūkiem vairs nav nepieciešami, tie ir jāiznīcina, izņemot tos, kas likumā noteiktajos gadījumos jānodod valsts arhīvā.

Piekrišana par personas datu apstrādi ir jādara zināms. Par piekrišanas saturu un nosacījumiem un indivīda gribas izpausmi nedrīkst būt šaubu.

Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē uz piekrišanu balstītas datu apstrādes, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas, likumību. Datu subjekts par to tiek informēts pirms piekrišanas došanas. Uzņēmums padara piekrišanas atsaukšanu tikpat vienkāršu kā tās došanu.

Aizliegts apstrādāt personas datus, kas atklāj rasi vai etnisko izcelsmi, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai piederību arodbiedrībām, kā arī apstrādāt ģenētiskos datus, biometriskos datus, lai konkrēti noteiktu fiziskās personas identitāti, datus par fiziskās personas dzimumdzīvi un dzimumorientāciju, sodāmību vai sodu.

Pažangi Sveikata UAB darbiniekiem un pilnvarotajiem pārstāvjiem ir tiesības apstrādāt personas datus, ja:

 • datu subjekts dod piekrišanu;
 • līgums tiek noslēgts vai izpildīts, ja viena no pusēm ir datu subjekts;
 • saskaņā ar likumu datu pārzinim ir pienākums apstrādāt personas datus;
 • tiek īstenotas ar likumiem un citiem tiesību aktiem valsts un pašvaldību iestādēm, iestādēm un uzņēmumiem vai trešajai personai, kurai tiek sniegti personas dati, piešķirtās amata pilnvaras;
 • apstrāde ir nepieciešama datu pārziņa vai trešās personas, kurai personas dati tiek sniegti, likumīgajām interesēm un ja datu subjekta intereses nav svarīgākas;
 • šāda apstrāde nepieciešama darba nolūkos, lai likumā noteiktajos gadījumos īstenotu datu pārziņa tiesības un pienākumus darba tiesību jomā;
 • datu subjekts ir publiski publicējis personas datus;
 • tie ir nepieciešami lietas izskatīšanai tiesā.

Personas datu tiesiskās aizsardzības principi ir jāpiemēro jebkurai informācijai par fizisko personu, kuras personas identitāte ir noteikta vai nosakāma no datiem.

Pažangi Sveikata UAB nodrošina personas datu konfidencialitāti saskaņā ar spēkā esošo tiesību aktu prasībām un atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu, lai aizsargātu personas datus no nesankcionētas piekļuves, izpaušanas, nejaušas nozaudēšanas, pārveidošanas vai iznīcināšanas vai citas nelikumīgas apstrādes.

UAB "Pažangi Sveikata" ir tiesības personas datu apstrādei izmantot datu apstrādātājus, taču tā veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi datu apstrādātāji personas datus apstrādā saskaņā ar uzņēmuma norādījumiem un spēkā esošajiem tiesību aktiem un pieprasa, lai iepriekš minētās personas īstenotu atbilstošus personas datu drošības pasākumi.

UAB "Pažangi Sveikata" sniedz personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, tiesībaizsardzības iestādēm un tiesai, citām trešajām personām, kurām likums dod tiesības saņemt, vākt un apstrādāt personas datus, tikai pēc saņēmēja rakstiska pieprasījuma saņemšanas. no minētajiem personas datiem, kas ir pamatots un motivēts.

Ja rodas pamatotas šaubas par saņemtā pieprasījuma pamatotību, likumību un atbilstību, UAB "Pažangi Sveikata" vēršas pie pieprasītāja, lai precizētu vai pareizi norādītu personas datu sniegšanas nepieciešamības un apjoma tiesisko pamatojumu un iemeslus.

Ja rodas šaubas par saņemtā pieprasījuma pamatotību, uzņēmuma vadītājs vai viņa pilnvarotās personas informē arī personas datu tiesiskās aizsardzības uzraudzības iestādi, lai tā varētu sniegt atbilstošas ​​konsultācijas un iesniegt atbilstošus secinājumus.

Lai netiktu pārkāptas trešo personu tiesības uz savas privātās dzīves neaizskaramību, īstenojot datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem, t.i., izsniedzot dokumentu kopijas vai citu informāciju, jāiesniedz tikai ar datu subjektu saistītie personas dati. nodrošināta. Šajā gadījumā nepieciešams sniegt tikai tik daudz personas datu, cik datu subjekts par sevi pieprasa, tas ir, depersonalizēt dokumentu kopijas, piemēram, aptumšot trešo personu datus, veikt šo dokumentu izrakstus utt.

UAB "Pažangi Sveikata" informē personas datu subjektu par saņemtajiem pieprasījumiem par viņa personas datu nodošanu trešajām personām. Pēc tam, kad uzņēmums ir nosūtījis personas datus citiem datu saņēmējiem, tas sniedz personas datu subjektam informāciju par to, kas, kam un kādam nolūkam personas dati tika nodoti.

UAB "Pažangi Sveikata" piemēro preventīvus pasākumus, lai personas datiem nevarētu nelikumīgi piekļūt trešās personas, tas ir, pēc kalendārā gada beigām, nākamā gada trešā ceturkšņa laikā uzņēmuma iekšējie dokumenti un elektroniskie mediji auditēts. Informācija, kas ir nevajadzīga, tiek izņemta/dzēsta no elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem. Nevajadzīgie dokumenti tiek iznīcināti. Dokumenti, kas jāuzglabā, tiek arhivēti un nodoti glabāšanai arhīvā tiesību aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar šo noteikumu nosacījumiem.

UAB "Pažangi Sveikata" izmanto tikai sertificētu programmatūru, datorprogrammas un citus telekomunikāciju rīkus atbilstoši normatīvajiem aktiem. Pakalpojumu sniedzējiem jābūt juridiskām vai fiziskām personām ar sertificētu un atbilstošu kvalifikāciju.

Izvēloties organizatoriskos un tehniskos datu drošības pasākumus, Pažangi Sveikata UAB ir jāievēro Vispārējās prasības organizatoriskajiem un tehniskajiem personas datu drošības pasākumiem, kas apstiprinātas Datu aizsardzības valsts inspekcijas direktora 2008.gadā. 12. novembris ar rīkojumu Nr. 1T-71(1.12.) (turpmāk - Vispārīgās prasības).

Sniedzot personas datus ārējos datu pārraides tīklos, ir jānodrošina drošu protokolu (piemēram, https) un/vai paroļu izmantošana.

UAB "Pažangi Sveikata" sociālajā vietnē www.facebook.com  ir www.instagram.com personas datus var sniegt tikai tad, ja persona ir devusi nepārprotamu piekrišanu. Piekrišanai jābūt rakstiskai vai citādi skaidri izteiktai. Tomēr piekrišanas izpausmei ir jābūt tādai, lai UAB "Pažangi Sveikata" vēlāk varētu pierādīt piekrišanas devušas personas gribas izpausmi. Uzņēmumam ir skaidri jānorāda personai, kādi dati tiks vākti vai saņemti, kādam nolūkam šie dati tiks izplatīti un cik ilgi personas dati atradīsies publiskajā telpā. Personai ir jādod iespēja izvēlēties termiņus savu datu glabāšanai publiskajā telpā.

Lai nepārkāptu trešo personu tiesības un ja fotogrāfijā ir vairākas personas, katrai fotogrāfijā redzamajai personai ir jādod piekrišana savu personas datu izplatīšanai publiskajā telpā.

UAB Vietnē "Advanced Health". goldbeautyline.lt personas datus var sniegt tikai tad, ja persona ir devusi nepārprotamu piekrišanu. Piekrišanai jābūt rakstiskai vai citādi skaidri izteiktai. Tomēr piekrišanas izpausmei ir jābūt tādai, lai UAB "Pažangi Sveikata" vēlāk varētu pierādīt piekrišanas devušas personas gribas izpausmi. Uzņēmumam ir skaidri jānorāda personai, kādi dati tiks vākti vai saņemti, kādam nolūkam šie dati tiks izplatīti un cik ilgi personas dati atradīsies informācijas sistēmas telpā. Personai ir jādod iespēja informācijas sistēmas telpā izvēlēties savu datu uzglabāšanas termiņu nosacījumus.

Lai nostiprinātu tiesības tikt aizmirstam tiešsaistes vidē, tiesības pieprasīt datu dzēšanu tiek paplašinātas tā, ka gadījumā, ja UAB "Pažangi Sveikata" ir publiskojusi personas datus, uzņēmumam jāinformē datu pārziņi, kuri apstrādā šādus personas datus, lai viņi dzēš visas saites uz šiem personas datiem, to kopijas vai dublikātus.

 1. JĒDZIENI
 1. Personas dati - jebkura ar personu saistīta informācija, no kuras iespējams tieši un netieši noteikt tās identitāti, pamatojoties uz fiziska, fizioloģiska, psiholoģiska, ekonomiska, kultūras vai sociāla rakstura pazīmēm. Personas dati ir, piemēram, vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese, sejas attēls, personas kods, pirkstu nospiedums, varavīksnene, tālruņa numurs, e-pasta adrese, interneta protokola (IP) adrese, automašīnas numurs u.c.
 2. Datu apstrāde – jebkura darbība vai darbību kopums, kas tiek veikts ar personas datiem (ievākšana, ierakstīšana, glabāšana, grupēšana, savienošana, maiņa, publicēšana, meklēšana, iznīcināšana utt.).
 3. Automātiska datu apstrāde - datu apstrādes darbības, kas tiek veiktas ar elektroniskiem līdzekļiem, t.i., dažādiem informācijas un saziņas līdzekļiem: datori, telefoni, planšetdatori, viedpulksteņi, videomagnetofoni, kameras, balss ierakstītāji u.c.
 4. Klients (datu subjekts)- ikviena persona, kuras personas dati tiek apstrādāti, t.i., jebkura fiziska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, izteikusi nodomu izmantot vai kā citādi saistīta ar MB Kosmetikos Parduotuvė sniegtajiem pakalpojumiem.
 5. Pažangi Sveikata UAB (datu pārzinis) – juridiska persona, kas izmanto personas datus profesionāliem nolūkiem, kas nosaka datu apstrādes mērķus un līdzekļus, t.i., kāds ir noteikts un leģitīms mērķis, pamatojoties uz tiesisko pamatu un kādi personas dati tiek apstrādāti, kam tie tiek sniegti, kā tiek ievērotas tiesības tiek nodrošināta datu subjekta informācija, kāda programmatūra tiek izmantota datu apstrādei utt.
 6. Datu saņēmējs – juridiska vai fiziska persona, kurai tiek sniegti personas dati
 7. Datu nodrošināšana - personas datu izpaušana, nosūtot vai citādi padarot tos pieejamus, izņemot publicēšanu sabiedriskajos plašsaziņas līdzekļos.
 8. Datu pārzinis – juridiska vai fiziska persona (kas nav datu pārziņa darbinieks), kuru datu pārzinis ir pilnvarojis apstrādāt personas datus.
 9. Īpaši personas dati - dati, kas saistīti ar fiziskās personas rasi vai etnisko izcelsmi, politisko, reliģisko, filozofisko vai citu pārliecību, dalību arodbiedrībās, veselību, dzimumdzīvi, kā arī ziņas par personas sodāmību. Personas kods ir arī īpaši personas dati.
 10. Piekrišana - datu subjekta brīvprātīgs paziņojums par viņa personas datu apstrādi viņam zināmā nolūkā. Piekrišanai īpašu personas datu apstrādei jābūt izteiktai skaidri – rakstiski, tai līdzvērtīgi vai citā formā, kas neapšaubāmi apliecina datu subjekta izteikto gribu.
 11. Videonovērošana - ar fizisku personu saistītu video datu (turpmāk – video dati) apstrāde, izmantojot automātiskās videonovērošanas ierīces (video un fotokameras u.c.), neatkarīgi no tā, vai šie dati tiek saglabāti datu nesējā.
 12. Profilēšana-jebkāda veida automatizēta personas datu apstrāde, kad personas dati tiek izmantoti, lai izvērtētu noteiktus ar fizisku personu saistītus personiskos aspektus, jo īpaši, lai analizētu vai prognozētu aspektus, kas saistīti ar darba rezultātiem, ekonomisko situāciju, veselības stāvokli, personīgajiem vaļaspriekiem, interesēm. šīs fiziskās personas uzticamību, rīcību, atrašanās vietu vai kustību.
 13. Pseidonīmu piešķiršana-personas datu apstrādi tādā veidā, lai personas datus vairs nevarētu piešķirt konkrētam datu subjektam bez papildu informācijas izmantošanas, ja šāda papildu informācija tiek glabāta atsevišķi un attiecībā uz to tiek piemēroti tehniski un organizatoriski pasākumi, lai nodrošina, ka personas dati netiek piešķirti fiziskai personai, kuras identitāte ir noskaidrota vai kuras identitāti var identificēt, lai noteiktu
 14. Trešā valsts– fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas nav datu subjekts, datu pārzinis, datu apstrādātājs vai personas, kurām ir atļauts apstrādāt personas datus ar tiešu datu pārziņa vai datu apstrādātāja pilnvarojumu.
 15. Personas datu drošības pārkāpums– drošības pārkāpums, kura rezultātā personas dati tiek nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, nozaudēti, mainīti, neatļauti izpausti, nodoti, uzglabāti vai citādi apstrādāti vai nesankcionēti piekļūti tiem.
 16. Veselības dati-personas dati, kas saistīti ar fiziskās personas fizisko vai garīgo veselību, tai skaitā dati par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, kas atklāj informāciju par šīs fiziskās personas veselības stāvokli.
 17. Noteikumi uzņēmumam ir saistoši- personas datu aizsardzības politikas noteikumiem, kurus datu pārzinis vai datu apstrādātājs ievēro, nosūtot personas datus vai veicot pārsūtīšanas secību vienam vai vairākiem trešās valsts datu pārziņiem vai datu apstrādātājiem, kas ietilpst vienā uzņēmumu grupā vai uzņēmumu grupai, kas veic kopīgu saimniecisko darbību.

III. PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶI UN PAMATS

 1. Līgumiskās civiltiesiskās attiecības
  1. Civiltiesisko tiesisko attiecību gadījumā personas datu vākšana tiek veikta tādā apjomā, kādu nosaka tiesību akti un nepieciešamība pareizi veikt darījumus. Saziņas uzturēšanai savāktie dati: vārds, adrese, tālruņu numuri, e-pasts pasta adreses.
  2. Dati par attiecībām ar juridiskām vai fiziskām personām, klientam ir jāsniedz, ja nolūkos notiek pārstāvniecība trešās personas vārdā. Personai jāiesniedz likumā noteiktās formas pilnvara vai pilnvara. Minēto dokumentu kopijas netiek izgatavotas.
  3. Ja klients vēlas un vēlas saņemt noteiktus maksājumu atlikumus un citas finansiālas privilēģijas darījumos, kuru dēļ finansiālais slogs un risks gulstas uz Pažangi Sveikata UAB, tad klientam ir jāsniedz atbilstoši un samērīgi finanšu dati un dati, kas saistīti ar klienta uzticamību. un darbības novērtējums, t.i., dati par kontiem, pieejamo īpašumu, darījumiem, aizdevumiem, ienākumiem un saistībām.
  4. Katrā gadījumā, ņemot vērā līgumattiecības, uzņēmuma iespējamo slogu un risku, uzņēmuma atbildīgie darbinieki izvērtē datu apjoma iegūšanas nepieciešamību un apkopo tikai tos datus, kas nepieciešami mērķa sasniegšanai.
  5. Ja tiek īstenoti šo noteikumu 4.3. un 4.4. punktos, iespējams ievākt datus par klienta dzīvesvietu nodokļu vajadzībām, tas ir, datus par valsti, kurā atrodas klienta dzīvesvieta, nodokļu maksātāja identifikācijas numuru, pilsonību.
  6. UAB "Pažangi Sveikata" ir tiesības izmantot ārējos un iekšējos reģistrus, kad tas ir nepieciešams līguma izpildei vai veikt darbības pēc klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas vai juridiska pienākuma veikšanai. Uzņēmuma rīcībai attiecībā uz personas datu vākšanu vai saņemšanu jābūt adekvātai un samērīgai.
  7. Izejošajos PVN rēķinos - rēķinos, ienākošajos PVN rēķinos - pavadzīmēs vai pavadzīmēs, kravas pavadzīmēs, CMR dokumentos, kases čekos, kases čekos un citos dokumentos, kas fiksē saimnieciskos - finanšu darījumus, personas datu ieraksti tiek veikti tikai tie, kas ir nepieciešami un kuri ir noteikti. pēc likuma.
  8. UAB "Pažangi Sveikata" uzņēmuma vadītājs vai viņa pilnvarotās personas izgatavo dokumentu paraugus, kuros norādīts, kādus personas datus nepieciešams ierakstīt un kuri ir noteikti likumā. Atbildīgās personas, kas veic saimnieciskās un finansiālās operācijas, ir iepazīstinātas ar šajā punktā noteikto informāciju.
  9. Līgumiskajās civiltiesiskajās attiecībās iegūtajiem personas datiem ir jāpiemēro šajos reglamentā noteiktie personas datu tiesiskās aizsardzības principi.
  10. Ja persona labprātīgi ir iesniegusi papildu, t.i., liekus personas datus, uzskatāms, ka persona ir piekritusi iepriekš minēto personas datu vākšanai, izvērtēšanai un pareizai rīcībai civiltiesiskajās līgumtiesiskajās attiecībās.
  11. Personas dati, kas iegūti līgumiskajās civiltiesiskajās attiecībās, ir arhivējami likumā noteiktajā kārtībā. Pēc dienas, kad zūd nepieciešamība tos aizsargāt, ir pareizi jāīsteno cilvēka tiesības "tikt aizmirstam".
  12. Ņemot vērā, ka civiltiesiskajām attiecībām ir noteikts vispārējs 10 gadu noilguma termiņš un ka individuālajām civiltiesiskajām attiecībām ir īsāki noilguma termiņi, Nodokļu administrēšanas likumā, Sociālās apdrošināšanas likumā un citos tiesību aktos ir noteikti 5 gadu noilguma termiņi vai īsāki līgumi starp fiziskām personām, kas tiek izbeigti vai beigušies pirms 5 gadiem vai agrāk un par kuriem starp Pažangi Sveikata UAB un klientu nav uzsākta tiesvedība saskaņā ar Lietuvas Republikas likuma par dokumentiem un arhīviem noteikumiem (Valstybės žinios, 1995-12-30, Nr. 107-2389), jāpievieno turpmākai glabāšanai arhīvā. Tādā veidā tiks nodrošināta turpmāka efektīva dokumentu pārvaldība un pieejamība, dokumenti pasargāti no bojāšanas, nozaudēšanas, nelikumīgas izmantošanas, pārveidošanas, iznīcināšanas.
  13. UAB "Pažangi Sveikata" ir tiesības vākt personas datus papildu pakalpojumu sniegšanai klientam, klienta viedokļa uzklausīšanai, tirgus izpētei un statistikas datiem, spēļu un akciju organizēšanai, likumīgām interesēm uzlabot uzņēmuma pakalpojumus un jaunu produktu ieviešanu tirgū un jaunu pakalpojumu sniegšanu.
  14. Katrā konkrētajā gadījumā, kas minēts 4.13. punktā vai tajā nav minēts, UAB "Pažangi Sveikata" klientiem vai fiziskām personām ir skaidri jāiepazīstina personas datu vākšanas mērķi, kādi dati tiks vākti un cik ilgi saņemtie dati tiks glabāti. Personai rakstiski jādod piekrišana un jānorāda, ka ir sapratusi datu vākšanas mērķus, datu vākšanas apjomu un iegūto datu glabāšanas noteikumus.
  15. Personas dati, kas iegūti papildu pakalpojumu sniegšanai klientam, klienta viedokļa uzklausīšanai, tirgus izpētei un statistikas datiem, spēļu un akciju organizēšanai, leģitīmām interesēm uzlabot uzņēmuma pakalpojumus un ieviest tirgū jaunus produktus un sniedzot jaunus pakalpojumus, likumā noteiktajā kārtībā jāiznīcina 3 mēnešu laikā no dienas, kad izzudusi nepieciešamība tos uzglabāt, tas ir, personas tiesības "tikt aizmirstam" ir pienācīgi jāīsteno.
  16. Veicot pārdošanas operācijas ar E-veikala starpniecību, ir jāierobežo pircēji un viņu datu iesniegšanas apjoms.
  17. Klientam (juridiskai vai fiziskai personai), kurš nodarbojas ar saimniecisko un komercdarbību un vēlas iegādāties preces, kas nav personīgo vajadzību apmierināšana, ir jāsniedz darījuma izpildei nepieciešamie un tiesību aktos noteiktie dati. .
  18. Klientam (patērētājam), kurš vēlas iegādāties preces savu personīgo vajadzību apmierināšanai, ir jānorāda preces piegādei nepieciešamie dati, t.i., nosaukums un adrese. Taču adresi un segvārdu ar identifikācijas kodu persona var norādīt tikai tad, ja preci piegādā kurjerdienests un preci piegādā kurjers personīgi.
 2. Personas datu saņēmēji
  1. Personas dati tiek pārsūtīti tādiem saņēmējiem kā:
  2. Valsts institūcijas un institūcijas, citas personas, kas veic tām likumā noteiktās funkcijas. Dati tiek nodoti pēc rakstiska pieprasījuma vai obligāti atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām.
  3. Kredītiestādes un finanšu iestādes, tirdzniecības, norēķinu un pārskatu ciklā iesaistītās trešās personas. Tiek nodoti tikai tie dati, kas nepieciešami norēķinu procedūru pabeigšanai vai obligāti saskaņā ar tiesību aktos noteiktajām prasībām.
  4. Revidenti, juridiskie un finanšu konsultanti. Tiek pārsūtīti tikai tie dati, kas nepieciešami uzdevuma veikšanai. Tiek parakstīts konfidencialitātes līgums.
  5. Trešās personas, kas pārvalda reģistrus vai veic starpniecību personas datu sniegšanā no šādiem reģistriem. Dati tiek nodoti pēc rakstiska pieprasījuma vai obligāti atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām.
  6. Parādu piedziņas uzņēmumi, kuriem tiek nodoti klienta prasījumi, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas institūcijas un bankrota administratori. Tiek pārsūtīti tikai tie dati, kas nepieciešami uzdevuma veikšanai, saskaņā ar iesniegto pieprasījumu vai obligāti atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām. Ar attiecīgajām personām var parakstīt konfidencialitātes līgumu.
  7. Personas, kas nodrošina pareizu klienta saistību izpildi pret Pažangi Sveikata UAB, piemēram, galvotāji, galvotāji, galvotāji. Dati tiek nodoti saskaņā ar rakstisku pieprasījumu. Tiek pārsūtīti tikai tie dati, kas nepieciešami uzdevuma veikšanai.
  8. Citas personas, kas saistītas ar UAB "Pažangi Sveikata" pakalpojumu sniegšanu, piemēram, arhivēšana, pasta pakalpojumu sniedzēji, citas pilnvarotās puses.
  9. Tiek pārsūtīti tikai tie dati, kas nepieciešami uzdevuma veikšanai. Konfidencialitātes līgums jāparaksta ar pilnvarotām personām.
  10. Pažangi Sveikata UAB izmanto drošus, uzticamus un sertificētus datu pārraides kanālus. Ja rodas šaubas par personas datu pārraides kanāla drošību, uzņēmums pieliek visas pūles, lai noskaidrotu problēmjautājumus, lai novērstu visas šaubas par personas datu pārraides kanāla drošību.
 1. KLIENTA KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS
 1. Pieprasīt labot viņa personas datus, ja tie ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi.
 2. Nepiekrist savu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrādes pamats ir leģitīmas intereses, tostarp mārketinga nolūkos.
 3. Pieprasīt dzēst savus personas datus, kuri tiek apstrādāti tikai ar viņa piekrišanu, ja klients atsauc attiecīgo piekrišanu. Šīs tiesības ir ierobežotas, ja personas dati, kurus lūdz dzēst, tiek apstrādāti arī uz cita tiesiska pamata, piemēram, apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei vai ir saistību izpilde saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.
 4. Saņemt apmācību par to, vai UAB "Pažangi Sveikata" apstrādā viņa personas datus, un, ja tā, tad iepazīties ar tiem.
 5. Saņemt viņa sniegtos personas datus, kas tiek apstrādāti, pamatojoties uz viņa piekrišanu vai līguma izpildi, rakstiski vai plaši izmantotā elektroniskā formā un, ja iespējams, nodot tos citam pakalpojumu sniedzējam.
 6. Atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.
 7. Ja persona uzskata, ka tās personas dati tiek apstrādāti, pārkāpjot viņa tiesības un likumīgās intereses saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, tā var iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Pažangi Sveikata UAB pārvaldniekam. UAB "Pažangi Sveikata" ir pienākums izskatīt personas sūdzību un rakstiski iesniegt argumentētu un pamatotu atbildi 3 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.
 8. Persona, kura nepiekrīt UAB "Pažangi Sveikata" pieņemtajam lēmumam, var iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Valsts datu aizsardzības inspekcijā, kuras mājaslapas adrese www.ada.lt.
 9. Klientam ir tiesības vērsties UAB "Pažangi Sveikata", lai iesniegtu pieprasījumus, atsauktu dotās piekrišanas, iesniegtu pieprasījumus vai sūdzības par datu subjekta tiesību īstenošanu.

Pažangi Veikata UAB

11. marts st. 106-28 LT-49371

Tālr. Nē. + 370 645 42426

El. lpp. info@pazangisveikata.lt

Režisore Simona Kuzminaite

 1. ATBILDĪBA UZ PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS PĀRKĀPUMIEM
 1. Personas datu drošības pārkāpuma gadījumā UAB "Pažangi Sveikata" atbildīgās personas nekavējoties informē kompetento tiesībaizsardzības iestādi un uzraudzības iestādi, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc tam, kad tās uzzina par pārkāpumu. par personas datu drošību Lietuvas Republikas teritorijā, ja vien personas datu drošības pārkāpums neapdraud fizisko personu tiesības un brīvības.
 2. Datu apstrādātājs, uzzinot par personas datu drošības pārkāpumu, bez nepamatotas kavēšanās informē datu pārzini un paziņojumā norāda:
  • a) ir aprakstīts personas datu drošības pārkāpuma raksturs, tostarp, ja iespējams, attiecīgo datu subjektu kategorijas un aptuvenais skaits, kā arī attiecīgo personas datu ierakstu kategorijas un aptuvenais skaits;
  • b) datu aizsardzības inspektora vai citas kontaktpersonas, kas var sniegt vairāk informācijas, vārds un kontaktinformācija;
  • c) ir aprakstītas personas datu drošības pārkāpuma iespējamās sekas;
  • d) apraksta pasākumus, ko datu pārzinis ir veicis vai ierosinājis veikt, lai novērstu personas datu drošības pārkāpumu, tostarp, ja nepieciešams, pasākumi tā iespējamo negatīvo seku mazināšanai.
 3. Ja informāciju nav iespējams sniegt vienlaikus, informāciju var sniegt pa posmiem bez turpmākas kavēšanās.
 4. Datu pārzinis dokumentē visus personas datu drošības pārkāpumus, tostarp faktus, kas saistīti ar personas datu drošības pārkāpumu, tā ietekmi un veiktajām korektīvajām darbībām.
 1. NOTEIKUMU UN PRINCIPU SPĒKĀ DARBĪBA UN GROZĪJUMI
 1. Klients var tiešsaistē iepazīties ar UAB "Pažangi Sveikata" iekšējo noteikumu un darbības principu kopsavilkumu par personas datu tiesisko aizsardzību un attiecīgajiem noteikumiem. goldbeautyline.lt
 2. UAB "Pažangi Sveikata" ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šos noteikumus un principus, informējot klientus par būtiskām izmaiņām mājaslapā goldbeautyline.lt arī informējot klientus pa pastu vai e-pastu. pa pastu, SMS vai citiem līdzekļiem.
 3. Atbilstoši caurskatāmības principam sabiedrībai vai datu subjektam adresētai informācijai jābūt kodolīgai, viegli pieejamai un saprotamai, sniegtai skaidrā un vienkāršā valodā un papildus vajadzības gadījumā jāizmanto vizualizācija. Informācija jāsniedz elektroniskā veidā, piemēram, tīmekļa vietnē, ja tā ir paredzēta publiskai publiskošanai.
 4. Pažangi Sveikata UAB ir jānodrošina nosacījumi pieprasījumu iesniegšanai elektroniski, īpaši gadījumos, kad personas dati tiek apstrādāti elektroniski. UAB "Pažangi Sveikata" bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā viena mēneša laikā ir jāatbild uz datu subjekta pieprasījumiem un jānorāda iemesli, kādēļ tā neplāno apmierināt klienta iesniegtos pieprasījumus.
 5. Pažangi Sveikata UAB ir jāsniedz datu subjektam visa papildu informācija, kas nepieciešama, lai nodrošinātu godīgu un caurskatāmu datu apstrādi, ņemot vērā konkrētos personas datu apstrādes apstākļus un kontekstu.